Menu
Obec Kostelec
Kostelec

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

24.05.2024 - od 07:45 do 10:30

Vypnutá oblast:

Trafostanice Kyjov KOSTELECKÁ TS a č. p. od 194 po č. p. 294 a od č. p. 294 po č. p. 352, parc. č. 2045/1, 3347/9, 3347/20 a 4483. 

 

30.05.2024 - od 7:40 do 16:15

Vypnutá oblast:

Celá ul. Za Humny a ul. U Rybníka.

 

06.06.2024 - od 7:40 do 16:15

Vypnutá oblast:

Ulice: Čeložnická, Moravanská, Náves, Pošta Partner, Obecní úřad,  část ulice Za Humny  

MATRIKA

Matrika: Narodilo se Vám dítě?

a) dítě z manželství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte
 • doklad o stavu: oddací list
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

b) dítě mimo manželství – matka předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • platný OP matky
 • rodný list matky
 • doklad o stavu: rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

c) dítě k němuž již bylo určeno otcovství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte:

 • prohlášení o volbě jména (jmen) dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • platné OP obou rodičů
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Chcete uzavřít manželství?

a) v obřadní místnosti úřadu - snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platné občanské průkazy
 • doklad o stavu: rodné listy, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list manžela/manželky
 • popř. platný cestovní pas nebo doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu, o stavu

b) mimo obřadní místnost – snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost snoubenců o povolení k uzavření manželství na jiném místě
 • dále doklady viz v bodě a
 • správní poplatek za sňatek mimo stanovenou místnost, popř. dobu (1 000 Kč)

c) církevní sňatek – snoubenci předloží na matrice , pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vyplněnou žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku (platnost osvědčení 3 měsíce od data vystavení)
 • dále doklady viz v bodě a

d) snoubenec, který je cizincem – předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří:

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem České republiky (platnost vysvědčení 6 měsíců od data vystavení)
 • platný cestovní pas
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci z předchozího manželství, úmrtní list manžela/manželky (cizozemské matriční doklady musí být opatřené předepsanými ověřeními, které musí být zároveň přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Účast tlumočníka při uzavření manželství si zajišťují snoubenci
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR (ne starší 7 pracovních dnů ke dni sňatku)
 • popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o stavu, prohlášení o údajích, které nelze jinak doložit

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matrice v místě úmrtí:

 • občanský průkaz zemřelého, popř. u cizince cestovní pas
 • doklad o stavu zemřelého: rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela - pokud je vdovec/vdova
 • občanský průkaz žijícího manžela/manželky, popř. jeho/její rodné číslo

Potřebujete vystavit duplikát matričního dokladu?

Duplikát rodného, oddacího, úmrtního listu vydá matriční úřad (v místě narození, sňatku, úmrtí) osobě, které se týká, popř. členům její rodiny – manželovi/manželce, rodiči, dítěti, prarodiči, vnukovi, vnučce, sourozenci nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc k vyřízení a vyzvednutí duplikátu s ověřeným podpisem, případně osobě, která prokáže oprávněný zájem. Je nutné předložit:

 • písemná žádost o vystavení matričního dokladu
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem, doklad prokazující oprávněný zájem)
 • správní poplatek 100 Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením (Apostille, legalizace, superlegalize) dle platných mezinárodních smluv.

Zhotovený rodný, oddací a úmrtní list pro použití v zahraničí vydá matriční úřad (podle místa matriční události) osobě, které se týká nebo oprávněné osobě (zákon č. 301/2000 Sb.) nebo zplnomocněnému zástupci, který musí mít plnou moc s ověřeným podpisem.

K vystavení tohoto dokladu je nutné předložit na matrice v místě trvalého pobytu:

 • písemná žádost
 • platný občanský průkaz (popř. cestovní pas)
 • doklad o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list, popř. plnou moc s ověřeným podpisem)
 • správní poplatek 100 Kč

Chcete uzavřít manželství v cizině?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • vyplněnou žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, o osobním stavu
 • doklad o stavu: rodný list, popř. rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • správní poplatek 500 Kč

Pro použití v některých státech je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením.

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním
 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě)
 • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí:

 • pokud se mění příjmení od nabytí právní moci vyznačené na rozsudku o rozvodu (dále doklady výše uvedené):

do 6 měsíců, správní poplatek se nevybírá - forma sdělení

je-li to více jak 6 měsíců, správní poplatek činí 100 Kč - formou žádosti ve správním řízení

Chcete požádat o osvědčení o státním občanství nebo k 1 pasu a není OP?

Na matrice v místě trvalého pobytu předloží za občana mladšího 18 let jeho zákonný zástupce (tj. matka, otec):

 • platný občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů
 • 100 Kč

Plnoletý občan předloží na matrice v místě trvalého pobytu:

 • platný občanský průkaz
 • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list
 • popř. předchozí doklady o státním občanství a další doklady osvědčující občanství ČR
 • správní poplatek 100 Kč

V obou případech bude žádost s doklady postoupena k vyřízení Krajskému úřadu Brno. Lhůta vyřízení osvědčení o státním občanství je do 30 dnů.

Potřebujete výpis z rejstříku trestů?

Na kontaktním místě Czech POINT je nutné předložit:

 • platný občanský průkaz, popř. jiný doklad totožnosti
 • hotovost ve výši 100,- Kč  

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

 • cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
 • platný občanský průkaz, popř. cestovní doklad, doklad o státním občanství ČR, prohlášení, aj.
 • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Matrika zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady zasílá na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno-Střed.

Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). 

Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu. 

Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy či sbírky listin:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

S účinností od 1.1.2014 podle ustanovení § 25b matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak a kam se obrátit 

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chce nahlédnout. Jde-li o nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad.

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do které chcete nahlédnout, popř. na který obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad se obrátit ve věci nahlížení do sbírky listin, potřebné informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

 • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin
 • průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Poplatky a termíny

Poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč.

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách

ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách

vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne,

nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním

scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek

ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 15,- Kč za první stránku, a 5,- Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

KrizPort

KrizPort

Chytré blondýnky

blond

První pís. zmínka: rok 1131
Počet obyvatel: 899
Nadmořská výška: 220 m n. m.
Katastrální výměra: 508 ha
Obec Kostelec
Kostelec